Něco málo o hromosvodech...

 

Již od doby , kdy se začaly hromosvody více montovat se vedou spory o správný název tohoto zařízení. Jsou to hromosvody nebo bleskosvody. Názvosloví české normalizace v minulých desetiletích zavedlo jako správný název hromosvod. V nových evropských předpisech se hovoří o vnější ochraně před bleskem, lépe to vyjadřuje účel tohoto zařízení i když to není tak zvukomalebné.

 

 

Ať nazýváme ochranu před bleskem jakkoliv, tak vždy musí splňovat několik základních požadavků. Platný soubor evropských předpisů ČSN EN 62305 to řeší velmi detailně a tím i obsáhle, my si zde uvedeme stručně pouze základní požadavky.

Na střeše musí být takové zařízení, které zachytí úder blesku a zabrání tím poškození střechy, budovy nebo zařízení na střeše tepelnými nebo dynamickými účinky blesku – říká se tomu jímací soustava nebo jímač . Toto zařízení musí tedy být dostatečně robustní a správně umístěné, aby odolalo roztavení a současně musí být tak provedené, aby zachytilo, pokud možno všechny blesky , které směřují na budovu. Tomu se říká ochranný prostor.

Ze střechy potřebujeme bleskový proud, který zpravidla dosahuje intenzity několik stovek tisíc ampérů odvézt do země. K tomu slouží tak zvané svody hromosvodu. Mohou být buď vnější nebo skryté. Vždy však musí zabezpečit, aby nedošlo k tepelnému nebo mechanickém,u poškození, aby bleskový proud nemohl ze svodu přeskočit na jiné kovové hmoty a aby bylo omezeno elektromagnetické pole v budově.

Nakonec musíme bleskový proud rozptýlit do země. K tomu slouží uzemnění . Mimo vyhovující malý přechodový odpor se zemí je u uzemnění důležitá jeho trvanlivost z hlediska koroze.

 

Všechny součásti hromosvodu musí být normalizované, aby byla splněny jejich elektrické i mechanické parametry. Mimo tyto požadavky, pochopitelně nesmí hromosvod zhoršovat vzhled budovy.

Výrobky firmy DEHN+SÖHNE pokrývají veškeré požadavky na konstrukci jakýchkoliv hromosvodů a zajišťují nejen vysokou spolehlivost řešení, ale i dlouhou životnost a estetický vzhled. Je možno vybrat takový materiál, který je vhodný ke klempířským konstrukčním prvkům budovy , materiálu střechy a podobně.